ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чрез настоящата Политика за защита на данните, желаем да бъдете информирани за това какви ваши лични данни е възможно да събираме, за какви цели ги събираме и какво правим с тях. Как използваме предоставената от вас лична информация, какви права имате по отношение на предоставените данни и начините, чрез които можете да упражните правата си. Ние уважаваме правото на неприкосновеност на личния живот и работим в посока запазване на данните, които обработваме, сведени до минимум и максимално защитени.
Настоящата Политика за защита на лични данни важи за вашите лични данни, когато посещавате www.logotech.bg,  Фейсбук страницата и Youtube каналът на ЛОГОТЕХ.

Администратор на данни по смисъла на Общия регламент за защита на данните е „ЛОГОТЕХ” ООД с ЕИК 200691274.

Адрес: гр. София, бул. Цариградско шосе 117А

Телефон: +359 2 974 32 16

Ел. поща: office@logotech.bg

КЗЛД

За упражняване на вашите права, както и за въпроси, свързани със защита на личните ви данни, можете да се свържете и с надзорния орган – Комисията за защита на личните данни, както следва:
адрес: София 1592, бул. “Цветан Лазаров” 2
тел. +359 2 915 3580 Fax +359 2 915 3525
email: kzld@cpdp.bg
уебсайт: http://www.cpdp.bg/

ЛИЧНИ ДАННИ

Ние обработваме и използваме само тези, които сте ни предоставили доброволно. Всяко лице, което предоставя данните си носи отговорност за тяхната достоверност, както и за това да не предоставя данни на трети лица в нарушение на техните права за защита на личните данни, тъй като „ЛОГОТЕХ“ ООД няма практическа възможност да контролира този процес.
При осъществяване на дейността си не обработваме лични данни на непълнолетни лица, като нашата интернет страница е недостъпна за лица под 18 години. Ако получим информация, че сме събрали лични данни от лице под 18-годишна възраст, ние незабавно ще ги изтрием.


Обработваме следните лични данни за лицата за постигане на следните цели: трите имена на лицето, телефон и при необходимост точен адрес, с оглед изпращане на заявената стока. Предоставянето на лични данни на трети лица е възможно само, когато това е необходимо, само и единствено за да можем да Ви изпратим по куриер продукта, който сте поръчали.


Във връзка със съхранението на информацията, която получаваме за Вас, сме предприели технически и организационни мерки, които са подходящи и необходими за защита на вашите лични данни, в това число от случайни или незаконни загуби, достъп или разкриване; за идентифициране на разумно предвидими рискове за сигурността на мрежата и минимизиране на рисковете за сигурността.


Личните данни са достъпни само за оторизирани лица, които имат нужда от достъп, за да изпълняват своята работа и да ви бъдат максимално полезни. Те са задължени да третират информацията като конфиденциална при спазване принципите на законосъобразност, добросъвестност, поверителност и точност.
Не предоставяме личните ви данни на трети страни извън ЕС, без изрично законово или договорно основание за това. Не ги разпространяваме и не ги продаваме.

ВАШИТЕ ПРАВА

Като субекти на лични данни, имате право във всеки един момент:

  • да поискате потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с вас, и да поискате копие от вашите лични данни, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните ви данни.
  • да поискате личните ви данни да бъдат изтрити при наличието на някое от следните основания: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани; когато сте възразил срещу обработването, когато обработването е незаконосъобразно; когато данните се обработват на база на ваше съгласие и оттеглите това съгласие; когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или националното ни законодателство.
  • да поискате личните ви данни да бъдат коригирани, ако са неточни, или допълнени, ако са непълни.
  • да поискате да се ограничи обработването на личните ви данни, ако това е приложимо и е налице основание за това.
  • да поискате да получите личните данни, които ви засягат и които сте предоставили на „ЛОГОТЕХ” ООД, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и имате правото да прехвърлите тези данни на друг администратор, когато обработването е основано на съгласие или на договорно задължение и обработването се извършва по автоматизиран начин.

За да имаме възможност да ви предоставим пълно съдействие, моля да ни предоставите точна информация за вас и да конкретизирате искането си. Възможно е при упражняване на правата ви да поискаме допълнителна информация, с оглед идентифициране на самоличността ви и за да изпълним искането ви.

Моля да имате предвид, че когато исканията ви са явно неоснователни или прекомерни, по-специално поради своята повторяемост, можем:

1. да наложим такса, като вземем предвид административните разходи за предоставяне на информацията или комуникацията или предприемането на исканите действия, или

2. да откажем да предприемем действия по искането.

Ще положим усилия, за да уважим искането ви в рамките на 30 дни от получаването му. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията.

„ЛОГОТЕХ” ООД си запазва правото да актуализира или изменя настоящата Политика за защита на данните включително, но не само, при промени в приложимото законодателство. Всички промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на интернет страницата ни за информация на потребителите.

LOGOTECH.BG uses cookies. By continuing to browse our site, you agree to our use of cookies